Inledning och syfte

Om det förekommer oegentligheter eller lagar och regler som överträds inom vår verksamhet kan det leda till betydande risker för både verksamheten samt våra medarbetare. Denna visselblåsarpolicy är framtagen för att tydliggöra vår intention om öppenhet och delaktighet från våra medarbetare när så inte är fallet, eller om något inte fungerar på ett lämpligt sätt. Därför är det viktigt att vi i vår kultur ser det som självklart att reagera, agerar och rapporterar sådan information så att vi kan identifiera, utreda och förhindra detta i framtiden.

 

Därför uppmuntrar vi våra medarbetare, och andra intressenter som berörs av vår verksamhet, att rapportera missförhållanden, överträdelser och oegentligheter som upptäcks. Denna policy baseras också på den lagstiftning som finns, både utifrån EUs visselblåsardirektiv samt svensk lagstiftning, genom att den som larmar, dvs visselblåsaren, ska skyddas.

 

En visselblåsare är en person som slår larm om att det förekommer, riskerar att förekomma eller förekommit någon form av missförhållanden, överträdelser eller oegentligheter inom verksamheten som kan innebära skada för vår verksamhet, enskilda personer eller våra intressenter. Alla ska känna sig trygga med att rapportera utan rädsla för repressalier, dvs former av straff för att man larmat.

Omfattning - Vilka omfattas av skyddet och kan rapportera?

Denna policy vänder sig till de som både i sin anställning eller på annat sätt har en direkt koppling till vår verksamhet. Förutom nuvarande och tidigare anställda gäller det även till exempel inhyrd personal (konsulter), underleverantörer, praktikanter, volontärer, arbetssökande samt styrelsemedlemmar.

Läs om vår policy här

Har du ett pågående ärende? logga in:


Logga in